Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zapolice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo lokalne  / Uchwały  / Kadencja 2014-2018  / 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2017 2017

Sesja Nr XXXI Rady Gminy Zapolicach z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/235/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIX/236/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028.

Uchwała Nr XXXIX/237/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2018 wraz z autopoprawką.

Uchwała Nr XXXIX/238/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2018-2032 wraz z autopoprawką.

Uchwała Nr XXXIX/239/17 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach.

Uchwała Nr XXXIX/240/17 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zapolice na 2018 rok

Sesja Nr XXXVIII Rady Gminy Zapolicach z dnia 30 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/228/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Ptaszkowice i Młodawin Górny gmina Zapolice

Uchwała Nr XXXVIII/229/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Uchwała Nr XXXVIII/230/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027

Uchwała Nr XXXVIII/231/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach

Uchwała Nr XXXVIII/232/17 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zapolice na lata 2017 – 2032”

Uchwała Nr XXXVIII/233/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty”

Uchwała Nr XXXVIII/234/17 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegow pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody

Sesja Nr XXXVII Rady Gminy Zapolicach z dnia 27 października 2017 r.

Nr XXXVII/220/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Nr XXXVII/221/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027

Nr XXXVII/222/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Nr XXXVII/223/17 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Nr XXXVII/224/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do podpisania umowy partnerskiej

Nr XXXVII/225/17 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zapolice

Nr XXXVII/226/17 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Nr XXXVII/227/17 w sprawie zmiany uchwały na XXX/187/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na 2017 rok

Sesja Nr XXXVI Rady Gminy Zapolicach z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXXVI/218/17  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Uchwała nr XXXVI/219/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027.

Sesja Nr XXXV Rady Gminy w Zapolicach z dnia 19-07-2017 r.

Uchwała nr XXXV/215/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Uchwała nr XXXV/216/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027.

Uchwała nr XXXV/217/17  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości.

Sesja Nr XXXIV Rady Gminy w Zapolicach z dnia 29-06-2017 r.

Uchwała nr XXXIV/210/17  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Uchwała nr XXXIV/211/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027.

Uchwała nr XXXIV/212/17  w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Uchwała nr XXXIV/213/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do podpisania umowy z Powiatem Zduńskowolskim w sprawie ustanowienia pomocy dla realizacji zadania pod nazwą: ,, Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim – to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową’’ oraz udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu.

Uchwała nr XXXIV/214/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu.

Sesja Nr XXXIII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 01-06-2017 r.

Uchwała nr XXXIII/204/17  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2016 sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.

Uchwała nr XXXIII/205/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Uchwała nr XXXIII/206/17  w sprawie przyjęcia ,, Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice’’ za 2016 rok.

Uchwała nr XXXIII/207/17 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.

Uchwała nr XXXIII/208/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Uchwała nr XXXIII/209/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w miejscowości Marżynek.

Sesja Nr XXXII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 29-05-2017 r.

Uchwała nr XXXII/202/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Uchwała nr XXXII/203/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027

Sesja Nr XXXI Rady Gminy w Zapolicach z dnia 27-04-2017 r.

Nr XXXI/199/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Nr XXXI/200/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017 -2027.

Nr XXXI/201/17 w sprawie zawarcia przez Gminę Zapolice umowy partnerstwa z Powiatem Zduńskowolskim w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn: ,, Aktywa Dolina Rzeki Warty - etap realizowany przez Gminę Zapolice.

Sesja Nr XXX Rady Gminy w Zapolicach z dnia 30-03-2017 r.

Nr XXX/187/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na 2017 rok.

Nr XXX/188/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Nr XXX/189/17 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice.

Nr XXX/190/17 w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice w stosunku do kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

Nr XXX/191/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Zapolice.

Nr XXX/192/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w 2016 roku .

Nr XXIX/193/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marżynek obręb Paprotnia i Świerzyny gm. Zapolice. Załącznik Nr 1, Załacznik Nr 2

Nr XXIX/194/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Nr XXIX/195/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Nr XXIX/196/17 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017 -2027.

Nr XXIX/197/17 w sprawie zgody na zawarcie przez gminę Zapolice porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji projektu pn. ,, Aktywna Dolina Rzeki Warty – etap realizacji przez gminę Zapolice’’.

Nr XXIX/198/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Zapolice porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji projektu pn. ,, Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz Męka’’.

 Sesja Nr XXIX Rady Gminy w Zapolicach z dnia 02-02-2017 r.

Nr XXIX/178/17 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zapolice.

Nr XXIX/179/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zapolice na okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Nr XXIX/180/17 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zapolice na okres od dnia 4 marca 2017 r. do dnia 3 marca 2018 r.

Nr XXIX/181/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/170/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Zapolice przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Nr XXIX/182/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Nr XXIX/183/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na 2017 r.

Nr XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice na lata 2016-2020.

Nr XXIX/185/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027

Nr XXIX/186/17 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2016-2023 

Załącznik do Uchwały XXIX/186/17

Sesja Nr XXVIII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 13-01-2017 r.

Nr XXVIII/176/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Nr XXVIII/177/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027.data wytworzenia2018-03-29
data udostępnienia2018-03-29
sporządzone przezKryziński Rafał
opublikowane przezRafał Kryziński
ilość odwiedzin1205
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zapolice, Plac Strażacki  5, 98-161 Zapolice, tel.: (43) 823-19-82, fax: , urzad@zapolice.pl, www.zapolice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@