Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zapolice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zapolice Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zapolice

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zapolice w myśl art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., gminy są obowiązane udostępniać informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Wypełniając ustawowy obowiązek, Gmina Zapolice poniżej udostępnia swoim mieszkańcom informacje, o których mowa w przytoczonym przepisie przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:

  1. przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi danego regionu;
  2. przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 888).

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., firma FBSERWIS S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu II gospodarki odpadami województwa łódzkiego. Zgodnie z założeniami ustawy oraz Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (powoływany dalej jako WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, Gmina Zapolice wchodzi w skład regionu II gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego. WPGO określa w regionie II dwie instalacje, które spełniają warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacjami tymi są EKO REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) oraz FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. w Ruszczynie - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). Z uwagi na powyższe, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zapolice zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane przez firmę FBSERWIS S.A. do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Na chwilę obecną brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w ww. uchwale. Stosując się do zasady bliskości, najbliższą Gminie Zapolice wskazaną w WPGPO instalacją zastępczą jest instalacja w Mostkach, gm. Zduńska Wola.

Powiązane akty prawne:

  1. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
  2. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 - Plan Inwestycyjny
  3. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z uzasadnieniem
  4. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
  5. Uchwała NR XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2018


data wytworzenia2016-03-21
data udostępnienia2016-03-21
sporządzone przez
opublikowane przezRafał Kryziński
ilość odwiedzin1819
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zapolice, Plac Strażacki  5, 98-161 Zapolice, tel.: (43) 823-19-82, fax: , urzad@zapolice.pl, www.zapolice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@