Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zapolice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Inne  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne

Gmina Zapolice: Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej VII- Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 – Edukacja, Poddziałania VII.4.2 – Edukacja przedszkolna
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zapolice, krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac Strażacki  5 , 98-161   Zapolice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 823-19-82 w. 28, e-mail m.kobiera-tyka@zapolice.pl, faks 438 231 982.
Adres strony internetowej (URL): www.zapolice.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zapolice.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zapolice.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona pod rygorem nieważności w tradycyjnej formie pisemnej (pocztą, kurierem, osobiście)
Adres:
Gmina Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne
Numer referencyjny: GKI.271.2.2018.AZK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne na dz. o nr ewid. 228/1 w m. Zapolice, gm. Zapolice. Roboty budowlane obejmować będą obiekt dwukondygnacyjny w części projektowanej, częściowo podpiwniczony w części przebudowywanej jednokondygnacyjnej. Istniejąca szkoła zostanie rozbudowana o przedszkole publiczne, a w części przebudowywanej, która będzie łącznikiem pomiędzy szkołą a przedszkolem zlokalizowano pokój dyrektora, pomieszczenie do pracy indywidualnej z dziećmi, pokój intendentki, magazyn i sanitariaty, w piwnicy magazyn, magazyn peletu oraz kotłownię. W części dobudowanej na parterze zlokalizowano pomieszczenie stołówki z węzłem kuchennym, salę grupy przedszkolnej z magazynem i sanitariatami, szatnie i pomieszczenia pomocnicze. Poziom zero posadzki parteru projektowanej budowy posadowiony powyżej 30cm ponad poziom terenu, dla pokonania różnicy wysokości – projektowane stopnie i pochylnia dla niepełnosprawnych - zewnętrzne. Na piętrze zlokalizowano pokój nauczycieli, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze oraz trzy sale grup przedszkolnych z magazynami i sanitariatami. Cały teren oraz budynek są dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowane pochylnie zewnętrzne oraz windę w budynku. Konstrukcja budynku żelbetowo - murowana, ściany z bloczków silikatowych o grubości 24cm ocieplone 20cm styropianu lub częściowo wełny mineralnej, dach w konstrukcji żelbetowej, ocieplenie styropianem, pokrycie papą termozgrzewalna. Prace budowlane dotyczyć będą także zewnętrznych instalacji kanalizacji ściekowej, deszczowej i wodociągowej, przebudowy sieci kanalizacji ściekowej oraz wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i wentylacji mechanicznej oraz instalację elektryczną wewnętrzną, obejmującą budowę instalacji: wewnętrznych w budynku, oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego, uziemień i połączeń wyrównawczych, oddymiania klatki schodowej, przyzywową w toalecie dla niepełnosprawnych, okablowania strukturalnego oraz instalację piorunochronną. Dane techniczne obiektu: Powierzchnia zabudowy istniejącej – 1 145,56 m 2 Powierzchnia zabudowy projektowanej - 458,94 m2 Powierzchnia zabudowy ogółem po rozbudowie 1 604,50 m2 Powierzchnia użytkowa projektowana 810,33 m2 Kubatura projektowana – 4 463,10 m Prace budowlane obejmować będą również wykonanie wewnętrznej linii zasilającej. Wewnętrzną linię zasilającą typu YKY 5x95 mm2 ma zostać wyprowadzona z zestawu złączowo pomiarowego stanowiącego oddzielne opracowanie i zostać wprowadzona do rozdzielni głównej projektowanego budynku. Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia ruchomego w postaci mebli, wyposażenia kuchni w tym sprzętów AGD (za wyjątkiem pozycji wskazanych w przedmiarach). Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie wszelkich niezbędnych przyłączy kotwień, posadzeń oraz innych robót budowlanych niezbędnych do podłączenia wyposażenia obiektu. Powyższe dostawy zrealizowane zostaną w ramach odrębnego zadania. Po stronie zamawiającego jest zapewnienie dostawy wymaganych elementów niezbędnych do uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych decyzji pozwolenia na użytkowanie. Zapewnienie dostaw wyposażenia zostanie uzgodnione z Wykonawcą robót budowlanych w taki sposób, aby nie zakłócić harmonogramu jego prac. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o ewentualnych brakach, błędach lub przeoczeniach w zakresie dostawy wyposażenia obiektu i/lub niezbędnych instalacji/rozwiązań- nie stanowiących przedmiotu niniejszego postępowania, ale umożliwiających realizację kompletnego zamierzenia budowlanego. UWAGA! Dołączone do SIWZ obmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i obmiarów robót stanowiących załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do SIWZ. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR (dalej łącznie dokumentacją lub dokumentacją projektową stanowiącą) załącznik nr 8 do SIWZ, obowiązującymi warunkami technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego, a także zgodnie ze stosownymi pozwoleniami na wykonywanie robót stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci, a po zakończeniu robót uporządkować teren. Materiały i surowce, wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wykorzystywanych materiałów. 2.    Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1)    Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności tzw. pracowników fizycznych (robotników budowlanych), wykonujących roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem robót pod kierownictwem kierownika budowy oraz operatorów sprzętu mechanicznego przy pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia (wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w obmiarze robót. 2)    W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej określone czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)    żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)    żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)    przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. d)    żądania okazania umów o pracę. 3)    W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w pkt 2) ppkt 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4)    Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. 5)    W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli. 3.    Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wartości lub procentowo określonej część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, jeżeli są znane. Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2)    Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3)    Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5.    Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: 6.    Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy oraz rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Okresy biegną równocześnie i rozpoczynają się z dniem zakończenia robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszych niż wymagane okresy gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ 7.    Dodatkowe informacje: 1)    Zaleca się aby Wykonawca (na własny koszt) dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia informacji koniecznych do przygotowania oferty z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 2)    Wykonawca będzie obowiązany do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 3)    Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 4) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 5)    Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez stosowne instytucje. 6)    Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 7)    Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzenia robót. 8)    Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem robót przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 9)    Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zrealizowanego obiektu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112000-5
45112000-5
45262300-4
45262400-5
45262620-3
45430000-0
45420000-7
45261210-9
45410000-4
45421146-9
45440000-3
45324000-4
45261320-3
45421160-3
45313000-4
45262100-2
45233220-7
45112100-6
45111291-4
45310000-3
45231300-8
45330000-9
45332200-5
45331100-7
45331110-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 1)    zakres zamówień powtarzających obejmować będzie zamówienia podobne, co zamówienie podstawowe, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)    wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o charakterze użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto- wraz z załączeniem dowodów określających, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu robót i dowodów oraz załączonego do oferty oświadczenia. Przez pojęcie budynku użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny - zgodnie z zapisami §3 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. b)    wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż dysponować będzie, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcje:: i.    kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń- posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; ii.    kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, iii.    kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. - posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej osoby posiadającej uprawnienia we wszystkich z ww. branż lub kilku osób, które odrębnie posiadają ww. uprawnienia. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).Uprawnienia winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załączonego do oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)    odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, 2)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3)    zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4)    oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 5)    oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 6)    W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dokumenty wymienione w ppkt 1) – 5) składa każdy z Wykonawców. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1, ppkt 2), ppkt 3) i ppkt 4) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej (pkt 1 i pkt 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale V pkt 3) ppkt 2) SIWZ: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonego w V pkt 3) ppkt 3) SIWZ, dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania) do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania) do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres na które zostało wystawione oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji. Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, stosując podstawy wyceny jak w obmiarze robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)    pieniądzu; 2)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)    gwarancjach bankowych; 4)    gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240 z adnotacją „Wadium -„Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się chwilę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie wadium w nieprawidłowy sposób skutkować będzie odrzuceniem oferty, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Okres gwarancji    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3.    Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy (w sposób szczegółowy opisanych w SIWZ i załączniku nr 7 – Projekt umowy) w następujących okolicznościach: 1)    Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu realizacji w następujących przypadkach: a)    konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektową. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawieniem potwierdzającego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydłużenia realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy nuż termin przerwania robót, o którym mowa powyżej; b)    konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany wykonania technicznego części przedmiotu zamówienia z powodu zmiany dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejącym) stanem technicznym podbudowy lub istniejącego uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych) o czas przekazania tej dokumentacji; c)    wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, o których mowa w art. 36a ust. 5a Prawa budowlanego, o czas niezbędny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta; d)    wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (vis maior), klęsk żywiołowych np. powódź, trąba powietrzna, huragan, pożar, trzęsienie ziemi - o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu działania siły wyższej; e)    wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (np. inne kategorie gruntu, kurzawka itp.), o czas niezbędny do ustania przyczyny niemożności wykonywania robót; f)    wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ lub w wyniku działania osób trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym na skutek tych zdarzeń nie było możliwe wykonanie umowy, i na który w ich wyniku jej wykonanie zostało przerwane); g)    wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia konieczności przekazania dokumentów zamiennych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, o czas przekazania tej dokumentacji; h)    wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o czas przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminów; i)    wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydawania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, o czas przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminów; 2)    Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu wykonania zamówienia i zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w przypadku gdy wystąpi: a)    niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b)    konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c)    konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, d)    wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, e)    wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, f)    konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g)    wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3)    Każda ze wskazywanych w pkt. 2 pkt a-g zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 4)    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy: a)    jeżeli zostaną zmienione przepisy prawa regulujące wysokość podatku VAT; b)    w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)    w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d)    w przypadku zmian, o których mowa w pkt 2-3 Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić jaki wpływ mają zmiany w tym zakresie na koszty wykonania zamówienia. 5)    Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności, terminów i sposobów rozliczeń wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 6)    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, o którym mowa umowy, z zastrzeżeniem ze te zmiany nie mogą powodować przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia. 7)    Jeżeli wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a)    na podstawie postanowień umownych; b)    w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c)    w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 8)    Zmiana nie jest zmianą istotną (w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych związanych z administracyjną obsługą umowy w szczególności zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktu między Stronami itp.; 9)    Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 10)    Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron umowy. Strona umowy inicjująca zmianę doręcza drugiej Stronie propozycję zmiany umowy na piśmie, w którym wskazuje: szczegółowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbędny na wykonanie zmiany, wpływ zmiany na termin wykonania umowy. 11)    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, zgodnie z wartością zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy PZP. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, ze zm.) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr rachunku: 95 9279 0007 0060 6114 2000 0240. Zabezpieczenie uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust.2 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Ogłoszenie nr 511197-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa i STWiOR

Obmiary

Wyjaśnienienie Nr 1 treści SIWZ

Informacja o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500037936-N-2018

Informacja z otwarcia ofert

Wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 500077451-N-2018 z dnia 10-04-2018 r. o udzieleniu zamówieniadata wytworzenia2018-02-06
data udostępnienia2018-02-06
sporządzone przezZiółkowska-Kardas Anna
opublikowane przezAnna Ziółkowska-Kardas
ilość odwiedzin640
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zapolice, Plac Strażacki  5, 98-161 Zapolice, tel.: (43) 823-19-82, fax: , urzad@zapolice.pl, www.zapolice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@