Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017, bieżące, menu 117 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

2017

Zarządzenie Nr 336/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2016

Zarządzenie Nr 337/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 338/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 339/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 340/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 341/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027

Obwieszczenie Nr 342/2017 Wójta Gminy Zapolice 

Zarządzenie Nr 343/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Zapolice na 2017 rok

Zarządzenie Nr 344/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 345/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 346/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku 

Zarządzenie Nr 347/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 348/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Obwieszczenie Nr 349/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 350/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie Regulaminu monitoringu korzystania z komputerów służbowych w Urzędzie Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 351/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

Obwieszczenie Nr 352/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 353/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 188/2016 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zapolicach

Zarządzenie Nr 354/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia"

Zarządzenie Nr 355/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu"

Zarządzenie Nr 356/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zasad przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice

Zarządzenie Nr 357/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 358/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 359/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zapolice

Zarządzenie Nr 360/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zapolice

Obwieszczenie Nr 361/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 362/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 363/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Drużyny Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 364/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 365/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 366/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 367/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach za 2016 rok

Zarządzenie Nr 368/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach za 2016 rok

Zarządzenie Nr 369/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Obwieszczenie Nr 370/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 371/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 372/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 373/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 374/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Obwieszczenie Nr 375/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 376/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 377/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 378/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 379/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 380/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Obwieszczenie Nr 381/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 382/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 383/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej."

Obwieszczenie Nr 384/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 385/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zapolice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 386/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 387/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 388/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 389/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna."

Zarządzenie Nr 390/2017 Wójta Gminy Zapolice sprawie zmiany planu operacyjnego ochrony przed powodzią

Obwieszczenie Nr 391/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 392/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 393/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 394/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 395/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 396/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 397 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 398 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 399 w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zapolice na lata 2011-2021

Zarządzenie Nr 400/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 401/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 402/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 403 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zarządzenie Nr 404 Wójta Gminy Zapolice w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola
w Zapolicach

Zarządzenie Nr 405 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Zarządzenie Nr 406/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Zapolice w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 407/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 408/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 409/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 410/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 411/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 412/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 414/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zapolicach

Zarządzenie Nr 415/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 416/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 417/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Obwieszczenie Nr 418/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 419/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 420/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Zapolicach

Zarządzenie Nr 420a/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Obwieszczenie Nr 421/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 422/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów, gm. Zapolice wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E."

Zarządzenie Nr 423/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Zapolice oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Zarządzenie Nr 424/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 425/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 426/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Zapolice.

Obwieszczenie Nr 427 Wójta  Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 428/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powierzenia Pani Wioletcie Kamieniak stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Zapolicach

Zarządzenie Nr 429/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 430/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości dotyczących projektu lokalnego pod nazwą "Przyjazna przestrzeń".

Zarządzenie Nr 431/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości dotyczących projektu lokalnego pod nazwą "Wędrująca świetlica".

Zarządzenie Nr 432/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 433/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Obwieszczenie Nr 434/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 435/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 436/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zapolice na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Zarządzenie Nr 437/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 438/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 439 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 440/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 441/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 442/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 443/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 444/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 445/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 446 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku huraganu mającego miejsce 10 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 447/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 448 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ogłoszenia wykazu nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 449/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 450/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 451/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 451a/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 452/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna, gm. Zapolice"

Zarządzenie Nr 453/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 454/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 455/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków m. Zapolice, gm. Zapolice"

Zarządzenie Nr 456/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania stałej komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Zarządzenie Nr 457/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 września 2017 r.

Obwieszczenie Nr 458/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 459/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 460/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 362/2013 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 września 2013 r.w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 461/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 462/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 463/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów, gm. Zapolice wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E".

Zarządzenie Nr 464/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie używania służbowych telefonów komórkowych.

Obwieszczenie Nr 465/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 466/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie powołania komisji do odbioru ostatecznego robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna, gm. Zapolice"

Zarządzenie Nr 467/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołani Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie w 2017 r. Klubu "Senior+" w Paprotni, Gmina Zapolice - etap 1 przystosowanie pomieszczeń",

Obwieszczenie Nr 468/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 469/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 470/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 471/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 472/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej".

Zarządzenie Nr 473/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 474/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 475/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie

Zarządzenie Nr 476/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 477/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Zarządzenie Nr 478/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017

Obwieszczenie Nr 479/2017 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 480/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 481/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 482/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 483/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 484/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice - na odcinku Zapolice - Strońsko."

Zarządzenie Nr 485/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zapolice w latach 2017-2019".

Zarządzenie Nr 486/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 487/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 488/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 24 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 489/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 24 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 490/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 491/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017r.

Zarządzenie Nr 492/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 493/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 362/2013 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 494/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 495/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 496/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 497/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 498/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 499/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 500/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 października 2017 r.

Obwieszczenie Nr 501/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 502/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 503/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 504/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 505/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zapolice w latach 2017-2019".

Zarządzenie Nr 506/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 507/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasady(polityki) rachunkowości dotyczących programu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Paprotni, Gmina Zapolice".

Zarządzenie Nr 508/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasady(polityki) rachunkowości dotyczących zadania "Kwatera wojenna - Miejsce Pamięci Narodowej - zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.".

Zarządzenie Nr 509/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 510/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017.

Zarządzenie Nr 511/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 512/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice - na odcinku Zapolice-Strońsko" z dnia 27 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 513/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 514/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 515/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 516/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 28 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 517/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Zapolice z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 518/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Zapolice w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r.

Zarządzenie Nr 519/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 520/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 521/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 522/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 523a/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. "Wykonanie remontu nagrobków z lastryko - przebudowa na nagrobki z płyt granitowych w ramach zadania pn.: "Kwatera Wojenna - Miejsce Pamięci Narodowej - zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r."".

Obwieszczenie Nr 524/2017 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 525/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zapolice z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 526/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), spełniania wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru komunalnych od właścicieli nieruchomości(Dz. U. z 2013 r. poz. 122), oraz sposobu realizacji umowy z dnia 8 czerwca 2017 r. zawartej między Gminą Zapolice a firmą FB Serwis S.A., na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zapolice z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 527/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie użytkowania pomieszczeń biurowych i gospodarczych Urzędu Gminy Zapolice z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 528/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 529/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 530/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 531/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 532/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 533/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 534/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 535/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 536/2017 Wójta Gminy Zapolice w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

 

Metryka

sporządzono
2017-02-23 przez
udostępniono
2017-02-23 00:00 przez Przemysław Partyczyński
zmodyfikowano
2018-08-01 10:23 przez Partyczyński Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3139
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.