Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2014-2018 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, menu 121 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

2016

Sesja Nr XXVII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 28-12-2016 r.

Nr XXVII/163/16 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2016-2023.

Nr XXVII/164/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016. 

Nr XXVII/165/16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028.

Nr XXVII/166/16 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Nr XXVII/167/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2017.

Nr XXVII/168/16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2017-2027.

Nr XXVII/169/16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych.

Nr XXVII/170/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Zapolice przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Nr XXVII/171/16 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Zapolice.

Nr XXVII/172/16 zmieniającej uchwałę nr XXV/157/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Nr XXVII/173/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/99/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy.

Nr XXVII/174/16 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Zapolice.

Nr XXVII/175/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zapolice na 2017 rok.

Sesja Nr XXVI Rady Gminy w Zapolicach z dnia 29-11-2016 r.

Nr XXVI/158/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016.

Nr XXVI/159/16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028.

Nr XXVI/160/16 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Nr XXVI/161/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr XXVI/162/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zapolice na okres od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Sesja Nr XXV Rady Gminy w Zapolicach z dnia 27-10-2016 r.

Nr XXV/155/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016.

Nr XXV/156/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych.

Nr XXV/157/16 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.


Sesja Nr XXIV Rady Gminy w Zapolicach z dnia 29-09-2016 r.

Nr XXIV/150/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016.

Nr XXIV/151/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028.

Nr XXIV/152/16 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zapolice.

Nr XXIV/153/16 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Zapolice, oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym.

Nr XXIV/154/16 w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna w miejscowości Marżynek

Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 31-08-2016 r.

Nr XXIII/147/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016.

Nr XXIII/148/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028.

Nr XXIII/149/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Zduńskowolski Gminie Zapolice.

Sesja Nr XXII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 11-08-2016 r.

Nr XXII/143/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do podpisania umowy partnerstwa z Gminą Zduńska Wola w zakresie przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gmin Zapolice i Zduńska Wola.

Nr XXII/144/16 w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice.

Nr XXII/145/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016.

Nr XXII/146/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028.

 Sesja Nr XXI Rady Gminy w Zapolicach z dnia 30-06-2016 r.

Nr XXI/138/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016.

Nr XXI/139/16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028.

Nr XXI/140/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Zapolice darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Swędzieniejewicach.

Nr XXI/141/16 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Nr XXI/142/16 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zapolice.

Sesja Nr XX Rady Gminy w Zapolicach z dnia 24-05-2016 r.

Nr XX/127/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2015 sporządzonych na dzień 31.12.2015 r.

Nr XX/128/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice z tytułu wykonania budżetu za 2015 r..

Nr XX/129/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016.

Nr XX/130/16 w sprawie nadania ulicy w miejscowości Marżynek.

Nr XX/131/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/31/79 Gminnej Rady Narodowej w Zapolicach z dnia 16 lutego 1979 roku w sprawie: nadania nazw ulicom.

Nr XX/132/16 w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zapolice w stosunku do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Nr XX/133/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Zduńskowolski Gminie Zapolice.

Nr XX/134/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu.

Nr XX/135/16 w sprawie zawarcia przez Gminę Zapolice umowy partnerstwa z Powiatem Zduńskowolskim i Gminą Zduńska Wola w sprawie przygotowania i realizacji programu pn.,,Aktywna Dolina Rzeki Warty.

Nr XX/136/16 w sprawie przyjęcia,, Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice’’ za 2015 rok.

Nr XX/137/16 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice. Załącznik Nr 1

 Sesja Nr XIX Rady Gminy w Zapolicach z dnia 21-04-2016 r.

Uchwała Nr XIX/121/16 w sprawie Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty (załącznik)

Uchwała Nr XIX/122/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Zapolice na rok 2016

Uchwała Nr XIX/123/16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028

Uchwała Nr XIX/124/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu

Uchwała Nr XIX/125/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIX/126/16 w sprawie zmiany uchwały XXXVI/248/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach

Sesja Nr XVIII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 31-03-2016 r.

Uchwała Nr XVIII/112/16 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zapolice

Uchwała Nr XVIII/113/16 w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zapolice w stosunku do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XVIII/114/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w 2015 roku

Uchwała Nr XVIII/115/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zapolice

Uchwała Nr XVIII/116/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Zapolice na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/117/16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028

Uchwała Nr XVIII/118/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Zapolice o której mowa w art. 10 a pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Uchwała Nr XVIII/119/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zapolice do projektu partnerskiego pn. " Wykorzystanie drogi ekspresowej S-8 dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa łódzkiego"

Uchwała Nr XVIII/120/16 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

Sesja Nr XVII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 25-02-2016 r.

Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Uchwała Nr XVII/106/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2016-2018

Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zapolice na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/109/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVII/110/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na 2016 r.

Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 luty 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Wygiełzowie

 Sesja Nr XVI Rady Gminy w Zapolicach z dnia 28-01-2016 r. 

Uchwała Nr XVI/95/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice 

Uchwała Nr XVI/96/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2016-2028

Uchwała Nr XVI/97/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2016

Uchwała Nr XVI/98/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zapolice na lata 2016-2020

Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie szczególnych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy

Uchwała Nr XVI/100/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Zapolice na lata 2013-2020

Uchwała Nr XVI/101/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Zapolice na okres od dnia 4 marca 2016 r. do 3 marca 2017 r.- Uchwała Nr XVI/102/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016  r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice

Uchwała Nr XVI/102/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku

Uchwała Nr XV/103/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016  r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/104/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2016  r.   w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 05 i 07.01.2016 r. na działalność Wójta Gminy Zapolice

Metryka

sporządzono
2017-02-09 przez Kryziński Rafał
udostępniono
2017-02-09 00:00 przez Rafał Kryziński
zmodyfikowano
2017-02-10 07:43 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3064
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.