Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, menu 139 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

2018

Obwieszczenie Nr 553/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 554/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 1/2018 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Zarządzenie Nr 556/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 557/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 558/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenie Nr 559/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice, kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenie Nr 560/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zarządzenie Nr 561/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 562/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 563/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu".

Zarządzenie Nr 564/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 565/2018 Wójta Gminy Zapolice 5 lutego 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 566/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 567/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 2/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 568/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 569/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 13 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 570/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 571/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 572/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne".

Zarządzenie Nr 573/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych zawartych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 574/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Budowa oczyszczali ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice".

Zarządzenie Nr 575/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 486/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 października 2017 r.

Zarządzenie Nr 576/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargu na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 577/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie Nr 578/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 579/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 6 marca 2018 r.

Obwieszczenie Nr 580/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 581/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 582/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 583/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 584/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 585/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 586/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne".

Zarządzenie Nr 587/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasady(polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzacje Gminnego Parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych".

Zarządzenie Nr 588/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 589/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Zarządzenie Nr 590/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 591/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 592/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Obwieszczenie Nr 593/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 594/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 30/08.

Zarządzenie Nr 595/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zapolice, gm. Zapolice".

Zarządzenie Nr 596/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 597/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 598/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie Nr 599/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 600/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasady(polityki) rachunkowości dotyczących projektu "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne".

Zarządzenie Nr 601/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 602/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 603/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 3/2018 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 604/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 605/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 606/2018 Wójta Gminy Zapolice z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 607/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 608/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 609/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 610/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 8 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 611/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 612/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 613/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 614/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 615/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 616/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 617/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie użytkowania pomieszczeń biurowych i gospodarczych Urzędu Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 618/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzanie systemem informatycznym.

Zarządzenie Nr 619/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzenie Nr 620/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji od odbioru przedmiotu umowy.

Zarządzenie Nr 621/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 188/2016 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zapolicach.

Zarządzenie Nr 622/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 623/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 624/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 625/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 626/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 627/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 628/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 629/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Zapolice dla wyróżniających się uczniów.

Obwieszczenie Nr 630/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 13 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 631/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania u udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadanie inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne"".

Zarządzenie Nr 632/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 633/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 634/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 635/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Zapolice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 636/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne".

Zarządzenie Nr 637/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w miejscowości Zapolice" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne".

Zarządzenie Nr 638/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 640/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 641/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Gminy Zapolice.

Zarządzenie Nr 642/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 643/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 644/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 645/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 646/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 624/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Nr 647/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 648/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 649/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 650/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 651/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 652/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 653/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 654/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 655/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 656/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 657/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 658/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 659/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 660/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 661/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 662/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 663/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 664/2018 Wójta Gminy Zapolice

 

Obwieszczenie Nr 682/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 683/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 684/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie nr 692/2018 Wójta Gminy Zapolice z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zapolice na lata 2018-2032.

Obwieszczenie Nr 699/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 705/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 707/2018 Wójta Gminy Zapolice

Obwieszczenie Nr 708/2018 Wójta Gminy Zapolice

Zarządzenie Nr 712/2018 Wójta Gminy Zapolice

 


Nowa kadencja

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

  

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2018-01-18 przez
udostępniono
2018-01-18 00:00 przez Rafał Kryziński
zmodyfikowano
2019-02-20 09:09 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1972
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.