Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Inne Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego, bieżące, menu 158 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego

Zapytania o poziom cen rynkowych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego

ROZEZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA


I.    Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, tel.: 43 823-19-82.

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w celu ustalenia szacunkowej wartości usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedłożenie szacunkowej wartości nie stanowi oferty Wykonawcy. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania Zamawiający określi i zastosuje prawidłowy tryb wyboru Wykonawcy usługi.

III.  Przedmiot zamówienia dla którego ustalana jest Szacunkowa Wartość Zamówienia:
1.    Przedmiotem niniejszego rozeznania jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Zapolice na lata 2021 – 2030, ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności ze strategicznymi dokumentami lokalnymi i wyższego rzędu.
2.    Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:
1)    zorganizowanie, zawiadomienie o spotkaniach i przeprowadzenie co najmniej dwóch spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi,
2)    przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych,
3)    opracowanie projektu dokumentu,
4)    przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z raportem opisującym ten proces i zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia,
5)    przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii,
6)    prezentację ostatecznej wersji Strategii na Komisjach i sesji Rady Gminy Zapolice,
7)    przygotowanie pełnej wersji opracowania – po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Zapolice– 2 egz. w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych plików tekstowych z
 rozszerzeniem.doc lub.docx oraz w formacie pdf. i 3 egz. w kolorowej wersji papierowej
8)    przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych,
9)    przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Zapolice na lata 2021-2030, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). zwanej dalej ustawą ocenową, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie konieczności lub jej braku sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych uwag RDOŚ w Strategii oraz przeprowadzenia wymaganych konsultacji społecznych. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu Wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy ocenowej. W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii, Wykonawca odstępuje od czynności wynikających z ustawy ocenowej. W przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii.
3.    Minimalny zakres strategii powinien obejmować następujący zakres danych:
1)    diagnoza strategiczna podstawowych uwarunkowań w sferach, przykładowo: przestrzeń i środowisko, społeczeństwo, gospodarka, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, kultura, sport i turystyka, system zarządzania gminą oraz analiza opinii i trendów, podsumowanie diagnozy;
2)    rozwój strategiczny w latach 2021-2030:
3)    misja, cele strategiczne i operacyjne, zadania w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych, analiza ważności i prawdopodobieństwa działań strategicznych (WiP), system wdrażania i finansowania strategii, kluczowe podmioty zaangażowane w proces wdrażania strategii, monitoring/ewaluacja strategii.

4.    Planowany termin realizacji: do 30 kwietnia 2021 r.

 IV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
       przekazywania oświadczeń i dokumentów
Szacunkowa wartość zamówienia musi zostać złożona w formie e-mail na adres: a.ziolkowska@zapolice.pl przed upływem terminu wyznaczonego na składanie wycen tj. do dnia 14 października 2020 r. godz. 15:30.

Załączniki

1. Zapytanie (pobierz)

2. Formularz(pobierz)

Metryka

data wytworzenia
2020-06-30
data udostępnienia
2020-06-30
sporządzone przez
Ziółkowska-Kardas Anna
opublikowane przez
Ziółkowska-Kardas Anna
ilość odwiedzin
2395
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.