Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2018-2023 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 161 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

 Sesja Nr XXVII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 30.12.2020 r.

Uchwała Nr XXVII/185/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

Uchwała Nr XXVII/186/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XXVII/187/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Uchwała Nr XXVII/188/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032.

Uchwała Nr XXVII/189/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2021.

Uchwała Nr XXVII/190/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XXVII/191/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała   Nr XXVII/192/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Zapolice darowizny nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym w Zapolicach przy ulicy Kasztanowej 2.

Uchwała Nr XXVII/193/20 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zapolice na lata 2021-2025” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zapolice”.

Uchwała Nr XXVII/194/20 w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zapolice do 2030 roku.

Uchwała Nr XXVII/195/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na 2021 rok.

Uchwała Nr XXVII/196/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice na lata 2021 – 2025.

Uchwała Nr XXVII/197/20 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Uchwała Nr XXVII/198/20 w sprawie utworzenia Klubu,, Senior+’’ w Zapolicach.

Uchwała Nr XXVII/199/20 w sprawie zasad kwalifikowania i zasad uczestnictwa w Klubie,,Senior+’’ w Zapolicach.

Uchwała Nr XXVII/200/20 w sprawie zatwierdzenia planu pacy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

 

Sesja Nr XXVI Rady Gminy w Zapolicach z dnia 19.11.2020 r.

 

Uchwała Nr XXVI/180/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XXVI/181/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2021.

Uchwała Nr XXVI/182/20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXVI/183/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXVI/184/20 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zapolice dotyczącego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

 

Sesja Nr XXV Rady Gminy w Zapolicach z dnia 29.10.2020 r.

 

Uchwała Nr XXV/171/20 w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli na uchwałę Rady Gminy Zapolice nr XXI/144/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXV/172/20 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli na uchwałę Rady Gminy Zapolice nr XV/118/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr XXV/173/20 w sprawie w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli na uchwałę Rady Gminy Zapolice nr XVII/133/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr XXV/174/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

Uchwała Nr XXV/175/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XXV/176/20 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Uchwała Nr XXV/177/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/31/79 Gminnej Rady Narodowej w Zapolicach z dnia 16 lutego 1979 roku w sprawie: nadania nazw ulicom.

Uchwała Nr XXV/178/20 w sprawie nadania nazwy ulicy Brzozowa w miejscowości Zapolice gm. Zapolice.

Uchwała Nr XXV/179/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Sesja Nr XXIV Rady Gminy w Zapolicach z dnia 12.10.2020 r.

 

Uchwała Nr XXIV/170/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

 

Sesja Nr XXIII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 24.09.2020 r.

 

Uchwała Nr XXIII/166/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

Uchwała Nr XXIII/167/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XXIII/168/20 w sprawie nadania nazwy ulicy Polna w miejscowości Swędzieniejewice gm. Zapolice.

Uchwała Nr XXIII/169/20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

                     

                                   Sesja Nr XXII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 27.08.2020 r.

Uchwała Nr XXII/163/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

Uchwała Nr XXII/164/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XXII/165/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zapolice na rok szkolny 2020/2021.

 

                              Sesja Nr XXI Rady Gminy w Zapolicach z dnia 25.06.2020 r.

Uchwała Nr XXI/158/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zapolice wotum zaufania.

Uchwała Nr XXI/159/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2019 sporządzonych na dzień 31.12.2019 r.     

Uchwała Nr XXI/160/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za rok 2019 r.        

Uchwała Nr XXI/161/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

Uchwała Nr XXI/162/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

 

                                Sesja Nr XX Rady Gminy w Zapolicach z dnia 28.05.2020 r.

Uchwała Nr XX/148/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

Uchwała Nr XX/149/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XX/150/20 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XX/151/20 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie gm. Zapolice

Uchwała Nr XX/152/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XX/153/20 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XX/154/20 w sprawie nadania nazwy ulicy Wczasowa w miejscowości Pstrokonie gm. Zapolice.

Uchwała Nr XX/155/20 w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna w miejscowości Paprotnia   gm. Zapolice.

Uchwała Nr XX/156/20 w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XX/157/20 w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

Sesja Nr XIX Rady Gminy w Zapolicach z dnia 30.04.2020 r.
 

  1. Uchwała Nr XIX/143/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

  2. Uchwała Nr XIX/144/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

  3. Uchwała Nr XIX/145/20 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Zapolice”.

  4. Uchwała Nr XIX/146/20 w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice” za 2019 rok.

  5. Uchwała Nr XIX/147/20w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Sesja Nr XVIII Rady Gminy w Zapolicach z dnia 26.03.2020 r.

Uchawła Nr XVIII/136/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

Uchwała Nr XVIII/137/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XVIII/138/20 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zapolice.

Uchwała Nr XVIII/139/20 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr XVIII/140/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 903/1 położonej w Rembieszowie gm. Zapolice do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/141/20 w sprawie zmiany uchwały nr IX/53/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwala Nr XVIII/142/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w 2019 roku.

 

Sesja Nr XVII Rady Gminy Zapolice z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XVII/128/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020-2032.

Uchwała Nr XVII/129/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XVII/130/20 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn '' Średni samochód ratownictwa technicznego (z HDS) dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Uchwała Nr XVII/131/20 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie gm. Zapolice do organu regulacyjnego.

Uchwała Nr XVII/132/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XVII/133/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XVII/134/20 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Komunalnego Gmin,, Czyste Miasto, Czysta Gmina'' z siedzibą w Kaliszu.

Uchwała Nr XVII/135/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku.

 

Sesja Nr XVI Rady Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XVI/122/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

Uchwała Nr XVI/123/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XV///109/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice na lata 2016-2020.

Uchwała Nr XVI/124/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na 2020 rok.

Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie przyjęcia,, Regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Zapolice''.

Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice.

Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komuanlnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

sporządzono
2020-03-04 przez
udostępniono
2020-03-04 00:00 przez Kryziński Rafał
zmodyfikowano
2021-01-28 08:17 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1785
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.