Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2018-2023 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, menu 173 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021

       Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 29 grudnia 2021 r.

1. Nr XXXIX/272/21 w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwoju Gminy Zapolice na lata 2021 – 2030”.

2. Nr XXXIX/273/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Świerzyny gm. Zapolice.

3. Nr XXXIX/274/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Zapolice i Pstrokonie gm. Zapolice.

4. Nr XXXIX/275/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ptaszkowice gm. Zapolice.

5. Nr XXXIX/276/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032.

6. Nr XXXIX/277/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021.

7. Nr XXXIX/278/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

8. Nr XXXIX/279/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.

9. Nr XXXIX/280/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2022.

10. Nr XXXIX/281/21 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Zapolice dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

11. Nr XXXIX/282/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na 2022 rok.

12. Nr XXXIX/283/21 zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice na lata 2021-2025.

13. Nr XXXIX/284/21 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych.

14. Nr XXXIX/285/21 w sprawie zatwierdzenia planu pacy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

15. Nr XXXIX/286/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zapolice.

16. Nr XXXIX/287/21 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zapolice.

     Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 25 listopada 2021 r.  

 1. Nr XXXVIII/266/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032.
 2. Nr XXXVIII/267/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021.
 3. Nr XXXVIII/268/21 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 4. Nr XXXVIII/269/21 w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Zapolice.
 5. Nr XXXVIII/270/21 w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa w miejscowości Strońsko gm. Zapolice.
 6. Nr XXXVIII/271/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach.

  Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 28 października 2021 r.

 1. Nr XXXVII/256/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032.
 2. Nr XXXVII/257/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021.
 3. Nr XXXVII/258/21 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 4. Nr XXXVII/259/21 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022.
 5. Nr XXXVII/260/21 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 6. Nr XXXVII/261/21 w sprawie nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Swędzieniejewice gm. Zapolice.
 7. Nr XXXVII/262/21 w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy Kwiatowa w miejscowości Marcelów gm. Zapolice.
 8. Nr XXXVII/263/21 w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice.
 9. Nr XXXVII/264/21 w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Nr XXXVII/265/21 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek o numerach ewidencyjnych 3/4 i 3/11 położonych w obrębie Ptaszkowice, stanowiących własność Gminy Zapolice w celu wybudowania na nich elektrowni słonecznej wraz z oprzyrządowaniem i urządzeniami dodatkowymi, a następnie eksploatacji wybudowanych urządzeń oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

          Uchwały z XXXVI sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 23 września 2021 r.

                            

                                       Uchwały z XXXV sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 26 sierpnia2021 r.

                                           Uchwały z XXXIV sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 16 sierpnia2021 r.

                                        Uchwały z XXXIII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 24 czerwca 2021 r.

1. Nr XXXIII/235/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zapolice wotum zaufania.

2. Nr XXXIII/236/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2020 sporządzonych na dzień 31.12.2020 r.

3. Nr XXXIII/237/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za rok 2020.

4. Nr XXXIII/238/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032.

5.  Nr XXXIII/239/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021.

6. Nr XXXIII/240/21 w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku.

7. Nr XXXIII/241/21 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach.

                                           Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 27 maja 2021 r.

 

                                    Uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 12 maja 2021 r.

 1. Nr XXXI/220/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032.
 2. Nr XXXI/221/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021.
 3. Nr XXXI/222/21 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
 4. Nr XXXI/223/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze ścieżki rowerowej na terenie gminy Zapolice.
 5. Nr XXXI/224/21 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zapolice.
 6. Nr XXXI/225/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w 2020 roku.
 7. Nr XXXI/226/21 w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice” za 2020 rok.
 8. Nr XXXI/227/21 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2021-2028".
 9. Nr XXXI/228/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku.

                                             Uchwały z XXX sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 25 marca 2021 r.

 1. Nr XXX/212/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032.
 2. Nr XXX/213/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021.
 3. Nr XXX/214/21 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu dla KP PSP w Zduńskiej Woli w ramach zadania pn. „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych”.
 4. Nr XXX/215/21 w sprawie nadania nazwy ulicy Wspólna w miejscowości Marcelów gm. Zapolice.
 5. Nr XXX/216/21 w sprawie przyjęcia,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zapolice na lata 2021 – 2025’’ oraz,,Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zapolice’’.
 6. Nr XXX/217/21 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/151/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gm.  Zapolice w celu przekazania go do zaopiniowania  organowi regulacyjnemu.
 7. Nr XXX/218/21 w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Nr XXX/219/21 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.

                                            Uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 2021 r.

1. Nr XXIX/208/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2021-2032.

2. Nr XXIX/209/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021.

3. Nr XXIX/210/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2021.

4. Nr XXIX/211/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów sołectw w Gminie Zapolice.

  Uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 28 stycznia 2021 r.

1. Nr XXVIII/201/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2021.

2. Nr XXVIII/202/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zapolice na lata 2021-2028.

3. Nr XXVIII/203/21 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia pod nazwą Klub,, Senior+’’.

4. Nr XXVIII/204/21 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania zadania polegającego na  usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zapolice”.

5. Uchwała Nr XXVIII/205/21 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach i Gminnego Ośrodka Kultury i sportu w Zapolicach

6. Nr XXVIII/206/21 w sprawie rozpatrzenia petycji.

7. Nr XXVIII/207/21 w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2021-01-29 przez
udostępniono
2021-01-29 00:00 przez Galus Małgorzata
zmodyfikowano
2022-01-11 13:54 przez Galus Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1509
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.