Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2018-2023 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, menu 176 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

2022

Uchwały z L Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2022 r.

 1. Uchwała nr L/353/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.
 2. Uchwała nr L/354/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 3. Uchwała nr L/355/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 4. Uchwała nr L/356/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032.
 5. Uchwała nr L/357/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2023,
 6. Uchwała nr L/358/22 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki.
 7. Uchwała nr L/359/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.
 8. Uchwała nr L/360/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 9. Uchwała nr L/361/22 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 grudnia 2022r.

 

Uchwały z XLIX Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 24 listopada 2022 r.

 1.  Uchwała nr XLIX/342/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2023.
 2.  Uchwała nr XLIX/343/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 3.  Uchwała nr XLIX/344/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 4.  Uchwała nr XLIX/345/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023.
 5.  Uchwała nr XLIX/346/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej  przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.
 6.  Uchwała nr XLIX/347/22 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zapolice na lata 2022-2025".
 7.  Uchwała nr XLIX/348/22 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 8.  Uchwała nr XLIX/349/22 w sprawie przyjęcia "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zapolice".
 9.  Uchwała nr XLIX/350/22 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.
 10.  Uchwała nr XLIX/351/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 11.  Uchwała nr XLIX/352/22 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwały z XLVIII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 29 września 2022 r.

 1. Uchwała nr XLVIII/338/22 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zapolice na lata 2022-2031.
 2. Uchwała nr XLVIII/339/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.
 3. Uchwała nr XLVIII/340/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice ma rok 2022.
 4. Uchwała nr XLVIII/341/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

Uchwały z XLVII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 25 sierpnia 2022 r.

 1. Uchwała nr XLVII/328/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad zabytkami Gminy Zapolice na lata 2022-202 
 2. Uchwała nr XLVII/329/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2025
 3. Uchwała nr XLVII/330/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 4. Uchwała nr XLVII/331/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu
 5. Uchwała nr XLVII/332/22 w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 6. Uchwała nr XLVII/3333/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zapolice na rok szkolny 2022/2023.
 7. Uchwała  nr XLVII/334/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zapolice.
 8. Uchwała nr XLVII/335/22 w sprawie wyrażenia zgody  na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.
 9. Uchwała nr XLVII/336/22 w sprawie rozpatrzenia  petycji
 10. Uchwała nr XLVII/337/22 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lipca 2022 r.

 1. Uchwała nr XLVI/323/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032
 2. Uchwała nr XLVI/324/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 3. Uchwała nr XLVI/325/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 3/6, 3/7 i 3/8 położonych w miejscowości Ptaszkowice gm. Zapolice
 4. Uchwała nr XLVI/326/22 w sprawie wyboru delegata na Walne Zebranie
 5. Uchwała nr XLVI/327/22 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/265/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 października 2021 r.

Uchwały z XLV Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 23 czerwca 2022 r.

 1. Uchwała  nr  XLV/318/22 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zapolice wotum zaufania.
 2. Uchwała nr XLV/319/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2021 r.
 3. Uchwała nr XLV/320/22 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za 2021 r.
 4. Uchwała nr XLV/321/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 5. Uchwała nr XLV/322/22 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Zapolice o której mowa w art. 10 a pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Uchwały z XLIV sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 26 maja 2022 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zapolice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach  i ćwiczeniach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i form przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Zapolice za wyniki w nauce lub w sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji w Gminie Zapolice.

Uchwały z XLIII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 28 kwietnia 2022 r.

 1. Nr XLIII/305/22 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.
 2. Nr XLIII/306/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.
 3. Nr XLIII/307/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 4. Nr XLIII/308/22 zmieniającej uchwałę nr XXXV/248/21 Rady Gminy Zapolice z dnia  26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zapolice na rok szkolny 2021/2022.
 5. Nr XLIII/309/22 w sprawie ustalenia zasad i form przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Zapolice za wyniki w nauce lub w sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice  w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji w Gminie Zapolice.
 6. Nr XLIII/310/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.
 7. Nr XLIII/311/22   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.
 8. Nr XLIII/312/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w 2021 roku.
 9. Nr XLIII/313/22 w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Zapolice.
 10. Nr XLIII/314/22 w sprawie przyjęcia „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice „ za 2021 rok.

Uchwały z XLII sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 24 marca 2022 r.

 1. Nr XLII/299/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.
 2. Nr XLII/300/22  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 3. Nr XLII/301/22 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/297/22 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2022.
 4. Nr XLII/302/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na lata 2022 – 2025.
 5. Nr XLII/303/22  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2023 roku.
 6. Nr XLII/304/22 w sprawie przekazania petycji.

Uchwały z XLI sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 24 lutego 2022 r.

 1. Nr XLI/292/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.
 2. Nr XLI/293/22  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 3. Nr XLI/294/22 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.” Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”.
 4. Nr XLI/295/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2022 – 2024.
 5. Nr XLI/296/22 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zapolice.
 6. Nr XLI/297/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2022.
 7. Nr XLI/298/22 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego,,PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Zapolice.

Uchwały z XL sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 17 stycznia 2022 r.

 1. Nr XL/288/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2022-2032.
 2. Nr XL/289/22  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2022.
 3. Nr XL/290/22 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach.
 4. Nr XL/291/22 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.

 

Metryka

sporządzono
2022-02-04 przez
udostępniono
2022-02-04 00:00 przez BIP Administrator
zmodyfikowano
2023-03-02 10:25 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1212
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.