Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2018-2023 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 189 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023

Uchwały z LXI Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2023 r.

1. Uchwała Nr LXI/433/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032;

2. Uchwała Nr LXI/434/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023;

3. Uchwała Nr LXI/435/23 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;

4. Uchwała Nr LXI/436/23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024-2032;

5. Uchwała Nr LXI/437/23 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2024;

6. Uchwała Nr LXI/438/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2024-2032;

7. Uchwała Nr LXI/439/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2024;

8. Uchwała Nr LXI/440/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

9. Uchwała Nr LXI/441/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

 

Uchwały z LX Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 23 listopada 2023 r. 

1. Uchwała Nr LX/423/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032;

2. Uchwała Nr LX/424/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023;

3. Uchwała Nr LX/425/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

4. Uchwała Nr LX/426/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024;

5. Uchwała Nr LX/427/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" Gminy Zapolice na         lata 2024-2028;

6. Uchwała Nr LX/428/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania           nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;

7. Uchwała Nr LX/429/23 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -     schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

8. Uchwała Nr LX/430/23 w sprawie usług opiekuńczych i usług sąsiedzkich;

9. Uchwała Nr LX/431/23 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024;

10. Uchwała Nr LX/432/23 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwały z LIX Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 26 października 2023 r.

1. Uchwała Nr LIX/421/23 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032

2. Uchwała Nr LIX/422/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023

Uchwały z LVIII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 28 września 2023 r.

1. Uchwała Nr LVIII/413/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032.

2. Uchwała Nr LVIII/414/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023 r.

3. Uchwała Nr LVIII/415/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/411/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zapolice.

4. Uchwała Nr LVIII/416/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zapolice.

5. Uchwała Nr LVIII/417/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

6. Uchwała Nr LVIII/418/23 w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

7. Uchwała Nr LVIII/419/23 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zapolice.

8. Uchwała Nr LVIII/420/23 w sprawie wyboru ławnika.

Uchwały z LVII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 24 sierpnia 2023 r.

1. Uchwała Nr LVII/408/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032.

2. Uchwała Nr LVII/409/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.

3. Uchwała Nr LVII/410/23 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatce na ławnika.

4. Uchwała Nr LVII/411/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Zapolice.

5. Uchwała Nr LVII/412/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zapolice.

Uchwały z LVI Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 22 czerwca 2023 r.

        1. Uchwała Nr LVI/397/23 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zapolice wotum zaufania.

        2. Uchwała Nr LVI/398/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu             Gminy Zapolice za rok 2022 sporządzonych na dzień 31.12.2022 r.

        3. Uchwała Nr LVI/399/23  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za rok 2022.

         4. Uchwała Nr LVI/400/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2023-2032.

         5. Uchwała Nr LVI/401/23 w sprawie zmian w budżecie gminy Zapolice na rok 2023.

         6. Uchwała Nr LVI/402/23 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w              drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

         7. Uchwała Nr LVI/403/23 w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice" za 2022 rok.

         8. Uchwała Nr LVI/404/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy                                Społecznej w Zapolicach w 2022 r.

        9. Uchwała Nr LVI/405/23 uchylająca uchwałę Nr LII/375/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 23 lutego 2023 r. w                         sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących  z                               działalności  rolniczej z terenu gminy Zapolice.

      10. Uchwała Nr LVI/406/23 w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów               pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Zapolice.

       11. Uchwała Nr LVI/407/23 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zapolice do zawarcia porozumienia                                      międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Zduńska Wola zadania publicznego polegającego na                            opracowaniu dokumentu pn."Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu                                      terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask2035" i ustalenia zasad                              współpracy w tym zakresie.

      

Uchwały z LV Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 17 maja 2023 r.

        1. Uchwała nr LV/391/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
        2. Uchwała nr LV/392/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
        3. Uchwała nr LV/393/23 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
        4. Uchwała nr LV/394/23 w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
        5. Uchwała nr LV/395/23 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
        6. Uchwała nr LV/396/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości
            stanowiącej własność gminy Zapolice.
      

Uchwały z LIV Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 20 kwietnia 2023 r.

 1. Uchwała nr LIV/385/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 2. Uchwała nr LIV/386/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
 3. Uchwała nr LIV/387/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na 2023 r.
 4. Uchwała nr LIV/388/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/383/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr LIV/389/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy - sołectw.
 6. Uchwała Nr LIV/390/23 w sprawie przekazania wniosku z dnia 29 marca 2023 r. według właściwości.

 

Uchwały z LIII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 16 marca 2023 r.

 1. Uchwała nr LIII/378/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 2. Uchwała nr LIII/379/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
 3. Uchwała nr LIII/380/23 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:"Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalnych i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego".
 4.  Uchwała nr LIII/381/23 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku.
 5. Uchwała nr LIII/382/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice.
 6.  Uchwała nr LIII/383/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/264/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7.  Uchwała nr LIII/384/23 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zarządzenia wyborów do organów sołectw i osiedla.

Uchwały z LII Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 23 lutego 2023 r.

 1. Uchwała nr LII/371/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 2. Uchwała nr LII/372/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
 3. Uchwała nr LII/373/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zapolice.
 4. Uchwała nr LII/374/23 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 5.  Uchwała nr LII/375/23 w sprawie określenia zasad i trybu finansowania kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Zapolice.
 6.  Uchwała nr LII/376/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Zapolice.
 7.  Uchwała nr LII/377/23 w sprawie rozpatrzenia petycji.

Interpelacja.

Odpowiedz na interpelację.

Uchwały z LI Sesji Rady Gminy Zapolice z dnia 26 stycznia 2023 r.

 1. Uchwała nr LI/362/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.
 2. Uchwała nr LI/363/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2023.
 3. Uchwała nr LI/364/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.
 4. Uchwała nr LI/365/23 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zapolice.
 5.  Uchwała nr LI/366/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zapolice.
 6. Uchwała nr LI/367/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zapolice.
 7. Uchwała nr LI/368/23 w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom starszym w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Zapolice.
 8. Uchwała nr LI/369/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego rządowego programu  " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.
 9. Uchwała nr LI/370/23 w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw i osiedla.

Metryka

sporządzono
2023-02-17 przez Galus Małgorzata
udostępniono
2023-02-17 13:50 przez Galus Małgorzata
zmodyfikowano
2024-01-19 14:55 przez Galus Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
993
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.