Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Zapolice Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Urząd Stanu Cywilnego, menu 33 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO W ZAPOLICACH

telefon bezpośredni (43) 823-19-28
centrala (43) 823-19-82 wewn. 35
fax – sekretariat Urzędu Gminy (43) 823-19-82
e-mail: usc@zapolice.pl

Sprawy załatwiane w USC:

 1. Odtworzenie lub ustalenie treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 2. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
 3. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 4. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 5. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
 6. Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 7. Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń
 8. Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu
 9. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego
 10. Uzupełnienie brakujących danych w aktach stanu cywilnego
 11. Wpisanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą
 12. Wydawanie odpisów aktów z ksiąg stanu cywilnego
 13. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 14. Zmiana imienia i nazwiska
 15. Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństwa.

Wykaz spraw najczęściej załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zapolicach


Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Podstawa prawna:
Art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. w przypadku panny i kawalera: 
  - odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Gminą Zapolice, 
  - do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
 2.  w przypadku osób rozwiedzionych: 
  - odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Gminą Zapolice,
  - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,   
  - do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
 3. w przypadku wdowców: 
  - odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza gminą Zapolice, 
  - odpis aktu zgonu współmałżonka,
  - do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość,
 4. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: 
  - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego w Polsce zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
  - do wglądu: dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe, karta stałego pobytu w przypadku pobytu czasowego), ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych,
 5. w przypadku nieznajomości jęz. polskiego - udział tłumacza przysięgłego.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny równocześnie na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC, pokój nr 1- wejście B

Małżeństwo konkordatowe

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi, należy uzyskać zaświadczenie z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, po złożeniu dokumentów wymaganych  przy zawarciu ślubu cywilnego. Tutejszy Urząd wydaje zaświadczenie, gdy jedna  z osób wstępujących w związek małżeński zamieszkuje na terenie gminy Zapolice.

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

Po 7 dniach od zawarcia małżeństwa małżonkowie zgłaszają się do USC po odbiór 3 egz. odpisów skróconych aktu małżeństwa.


Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Podstawa prawna:
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (pobierz w formacie PDF), 

 1. w przypadku panny i kawalera: 
  - dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
  - odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Zapolice,
 2. w przypadku osób rozwiedzionych: 
  - dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
  - odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Zapolice,
  - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję prawomocnego wyroku sądu,
 3. w przypadku wdowców: 
  - dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
  - odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Zapolice,
  - odpis aktu zgonu współmałżonka.

 

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna:
Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.: Dz. U. z 2004., Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?
do wglądu: prawomocna sentencja wyroku sądu stwierdzającego rozwód, dokument stwierdzający tożsamość.

Nadanie Medali  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.12.2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2742 i 2743 z późn.zm.)

Jakie dokumenty należy dostarczyć?
wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (pobierz w formacie PDF), do wglądu: aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa, dowody osobiste małżonków.

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Wnioskodawcą w sprawie:
sprostowania w akcie urodzenia osoby małoletniej są obydwoje rodzice,osoby pełnoletniej osoba, której akt dotyczy,sprostowania w akcie małżeństwa są obydwoje małżonkowie,

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?
wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu (pobierz w formacie PDF), odpowiednie załączniki, dokument stanowiący podstawę sprostowania określony przez pracownika USC, dokument tożsamości (do wglądu).

 

Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Podstawa prawna:
Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?
wniosek o wpisanie do polskich ksiąg  aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu (pobierz w formacie PDF), oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, 
do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość (w przypadku paszportu wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu).

Dodatkowe informacje:
Wnioskodawcą w sprawie:
transkrypcji aktu urodzenia małoletniego dziecka są obydwoje rodzice,
transkrypcji aktu małżeństwa są obydwoje małżonkowie.

Uzupełnienie treści aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Podstawa prawna:
Art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?
wniosek o  uzupełnienie aktu - urodzenia, małżeństwa lub zgonu (pobierz w formacie PDF),dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony przez pracownika USC,
do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.


Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)

W zasobach archiwalnych USC przechowywane są księgi przez okres 100 lat. 
O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?
wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (pobierz w formacie PDF), 
do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

 

Zmiana imienia i nazwiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz. U.  z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. zmiana nazwiska:
  - wniosek o zmianę nazwiska (pobierz w formacie PDF),
  - odpis zupełny aktu urodzenia,
  - odpis zupełny aktu małżeństwa,
  - odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci, inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska,
 2. zmiana imienia:
  - wniosek o zmianę imienia (pobierz w formacie PDF),
  - odpis zupełny aktu urodzenia,
  - odpis zupełny aktu małżeństwa,
  - inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia,
 3. zmiana nazwiska w przypadku dziecka:
  - oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka (jeżeli wniosek dotyczy małoletnich dzieci),  
  - oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska złożone w obecności kierownika USC.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest z mocy prawa trzy miesiące.

 

Zgłoszenie zgonu osob

Podstawa prawna:
Art. 64 - 67 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz. 1264)

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?
Karta zgonu wystawiona przez lekarza, Dowód osobisty osoby zmarłej i współmałżonka /dla osoby pozostającej w związku małżeńskim/Paszport w przypadku zgonu cudzoziemca.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 1. małżonek lub dzieci zmarłego,
 2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
 3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

 

Opłaty skarbowe

Opłaty pobierane są zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm.

Uwaga!!!

wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za załatwianie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, należy kierować na konto:

71 9279 0007 0060 6114 2000 0090

Wyjątek stanowi opłata za udostępnianie danych osobowych w wysokości 31zł, którą należy wpłacić na nr konta:

21 9279 0007 0060 6114 2000 0020

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki:

 1. Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
 2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego - 11 zł
 3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 50 zł
 4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego - 39 zł
 5. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) - 37 zł
 6. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł
 7. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł
 8. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł
 9. Pozostałe zaświadczenia – 26 zł
 10. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5 zł
 11. Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9 zł
 12. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 39 zł
 13. Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą – 38 zł
 14. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia- od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł
 15. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – 17 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy wydawane w sprawach: 
alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych oraz w sprawach na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym, powszechnego obowiązku obrony, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji,  nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu.

Zwolnione z opłaty skarbowej:
sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu, przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, odpisy skrócone aktu stanu cywilnego wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających, tożsamość oraz wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy.

 

 

Metryka

sporządzono
2012-05-23 przez Małgorzata Jaśkiewicz
udostępniono
2016-01-12 00:00 przez Rafał Kryziński
zmodyfikowano
2016-02-03 11:34 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6415
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.