Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Inne Gospodarka odpadami Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zapolice
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zapolice, bieżące, menu 96 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zapolice

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zapolice

Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zapolice w myśl art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., gminy są obowiązane udostępniać informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Wypełniając ustawowy obowiązek, Gmina Zapolice poniżej udostępnia swoim mieszkańcom informacje, o których mowa w przytoczonym przepisie przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:

  1. przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi danego regionu;
  2. przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 u.c.p.g., firma Remondis Sp. z o.o. ul. Zielonogórska 14/16 Zduńska Wola, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu II gospodarki odpadami województwa łódzkiego. Zgodnie z założeniami ustawy oraz Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 (powoływany dalej jako WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXVI/466/21 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031, Gmina Zapolice wchodzi w skład regionu II gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego. Instalacją regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych jest  EKO REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A - instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) Z uwagi na powyższe, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zapolice zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane przez firmę Remondis Sp. z o.o. do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Na chwilę obecną brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w ww. uchwale. Stosując się do zasady bliskości, najbliższą Gminie Zapolice wskazaną w WPGPO instalacją zastępczą jest instalacja w Mostkach, gm. Zduńska Wola.

 

Powiązane akty prawne:

  1. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
  2. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 - Plan Inwestycyjny
  3. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wraz z uzasadnieniem
  4. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
  5. Uchwała NR XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2018

Metryka

sporządzono
2016-03-21 przez
udostępniono
2016-03-21 00:00 przez BIP Administrator
zmodyfikowano
2023-11-22 12:47 przez BIP Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3128
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.