Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zapolice
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Kadencja 2018-2023 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, menu 156 - BIP - Urząd Gminy Zapolice”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

 Sesja Nr XV Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2019 r.

        Uchwała Nr XV/107/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032.

        Uchwała Nr XV/108/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

        Uchwała Nr XV/109/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatkow niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

        Uchwała Nr XV/110/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2020 - 2032.

        Uchwała Nr XV/111/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na rok 2020.

        Uchwała Nr XV/112/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032.

        Uchwała Nr XV/113/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2020.

        Uchwała Nr XV/114/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zapolicena rok szkolny 2019/2020.

        Uchwała Nr XV/115/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kalinowa gm. Zapolice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kalinowa numerem działki 156 do gminnego zasobu nieruchomości

        Uchwała Nr XV/116/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowościKalinowa gm. Zapolice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kalinowa numerem działki 245 do gminnego zasobu nieruchomości.

        Uchwała Nr XV/117/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pstrokonie gm. Zapolice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Pstrokonienumerami działek 300/1, 304/1, 399/1, 571/1, 573/1, 534/1 do gminnego zasobu nieruchomości.

        Uchwała Nr XV/118/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

        Uchwała Nr XV/119/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora    Rejonowego w Zduńskiej Wolina uchwałę Nr V/39/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

      Uchwała Nr XV/120/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.

      Uchwała Nr XV/121/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

     

Sesja Nr XIV Rady Gminy z dnia 26 listopada 2019 r

Uchwała Nr XIV/101/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032.

Uchwała Nr XIV/102/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

Uchwała Nr XIV/103/19 sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020.

Uchwała Nr XIV/104/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XIV/105/19 w sprawie nadania nazwy ulicy Urocza w miejscowości Marżynek.

Uchwała Nr XIV/106/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Sesja Nr XIII Rady Gminy z dnia 23 października 2019 r

Uchwała Nr XIII/94/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli na uchwałę Rady Gminy Zapolice Nr XLIV/270/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zapolice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr XIII/95/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Zapolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/96/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032.

Uchwała Nr XIII/97/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

Uchwała Nr XIII/98/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XIII/99/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIII/100/19 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zapolice do organu regulacyjnego.

Sesja Nr XII Rady Gminy z dnia 26 września 2019 r

Uchwała Nr XII/89/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Uchwała Marżynek obręb Paprotnia i Świerzyny gm. Zapolice.

Uchwała Nr XII/90/19 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zapolice.

Uchwała Nr XII/91/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032. 

Uchwała Nr XII/92/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

Uchwała Nr XII/93/19 w sprawie wyboru ławników.

Sesja Nr XI Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2019 r

Uchwała Nr XI/78/19 w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Zapolicach i zmiany aktu założycielskiego tego przedszkola.

Uchwała Nr XI/79/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice.

Uchwała Nr XI/80/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ptaszkowice gm. Zapolice.

Uchwała XI/81/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Zapolice i Pstrokonie gm. Zapolice.

Uchwała Nr XI/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Świerzyny gm. Zapolice.

Uchwała Nr XI/83/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XI/84/19 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr XI/85/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Zduńskiej Woli na uchwałę nr V/19/11 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr XI/86/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Zapolice na rok 2019.

Uchwała Nr XI/87/19 w sprawie odwołania skarbnika gminy.

Uchwała Nr XI/88/19 w sprawie powołania skarbnika gminy.

Sesja Nr X Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019 r

Uchwała Nr X/71/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zapolice wotum zaufania.

Uchwała Nr X/72/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zapolice za rok 2018 sporządzonych na dzień 31.12.2018 r.

Uchwała Nr X/73/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zapolice za rok 2018 r.

Uchwała Nr X/74/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach w 2018 roku.

Uchwała Nr X/75/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zapolice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr X/76/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zapolice.

Uchwała Nr X/77/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Sesja Nr IX Rady Gminy z dnia 23 maja 2019 r

Uchwała Nr IX/63/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032.

Uchwała Nr IX/64/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

Uchwała Nr IX/65/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. w Zduńskiej Woli.

Uchwała Nr IX/66/19 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr IX/67/19 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr IX/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zapolice na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

Uchwała Nr IX/69/19 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Zapolice na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zapolice na rok 2019”

Uchwała Nr IX/70/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2019.Sesja Nr VIII Rady Gminy z dnia 24 kwietnia  2019 r

Uchwała Nr VIII/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032.

Uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie zmiany w uchwale VII/50/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

UchwałaNr VIII/59/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.                                                                                   

Uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zapolice za 2018 rok.    

Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie nadania nazwy ulicy Widokowa w miejscowości Strońsko.

Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Sesja Nr VII Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r

Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032.

Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019.

Uchwała Nr VII/51/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznego Przedszkola w Zapolicach i dyrektora Szkoły Podstawowej im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała Nr VII/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki o numerze ewidencyjnym 3/3, położonej w obrębie Ptaszkowice, stanowiącej własność Gminy Zapolice w celu wybudowania na niej elektrowni słonecznej wraz z oprzyrządowaniem i urządzeniami dodatkowymi, a następnie eksploatacji wybudowanych urządzeń oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała Nr VII/54/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zapolice na rok 2019.


Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Sesja Nr VI Rady Gminy z dnia 28 lutego 2019 r

Uchwała Nr VI/48/19  w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Zapolicach, ul. Słoneczna 1/1 poprzez przeniesienie siedziby przedszkola z ul. Słonecznej 1/1 w Zapolicach na ul Główną 19A w Zapolicach

Sesja Nr V Rady Gminy z dnia 14 lutego 2019 r

Uchwała Nr V/34/19  w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw i osiedla

Uchwała Nr V/35/19  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 186/3, 188/3 i 188/4 położonych w miejscowości Strońsko gm. Zapolice

Uchwała Nr V/36/19 w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Uchwała Nr V/37/19 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr V/39/19 w sprawie przyjęcia,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice’’

Uchwała Nr V/40/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr V/41/19 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Uchwała Nr V/42/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na 2019 rok

Uchwała Nr V/43/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice na lata 2016-2020

Uchwała Nr V/44/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zapolice na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr V/45/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego Gminy Zapolice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr V/46/19 w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr V/47/19 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłków okresowych, zasiłków celowych i pomocy rzeczowej, będących w zakresie zadań własnych, przyznanych pod warunkiem zwrotu

Sesja Nr IV Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2019 r

Uchwała Nr IV/27/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zapolice na lata 2019-2032

Uchwała Nr IV/28/19  w sprawie zmian w budżecie Gminy Zapolice na rok 2019

Uchwała Nr IV/29/19 w sprawie odwołania skarbnika gminy

Uchwała Nr IV/30/19 w sprawie powołania skarbnika gminy

Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 grudnia 2018 r. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach

Uchwała Nr IV/32/19 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady Gminy Zapolice

Metryka

sporządzono
2019-02-19 przez
udostępniono
2019-02-19 00:00 przez Małgorzata Galus
zmodyfikowano
2020-03-04 12:23 przez Galus Małgorzata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2408
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.